Лични данни и авторско право

Данните на всички, които ми пишат с лични истории, ще бъдат пазени в пълна поверителност.  Ако история на приятел на „Слово в полет“ стане основа на разказ, имената в нея може да бъдат запазени или подменени, в зависимост от неговото желание. Кореспонденцията се води само и единствено от автора на сайта.

Материалите на сайта са създадени от мен, Ана Димитрова.

Моля всички, които пожелаят да ме ласкаят с цитиране на мои текстове, да посочат линк към този сайт.